[!!! Wèℓçô₥è. ℓ !!!]

[!!! Ì λáƲè á çλáℓℓèñϱè ƒôř ¥ôú. Ìƭ λáƨ ₥áñ¥ ƨλèèƭƨ áñδ ℓá¥èřƨ. Ðïϱ ïñƭô ƭλïƨ ƥïèçè ôƒ áñ úñƙñôωñ çïƥλèř. Fïñδ ôúƭ ωλáƭ ïƭ ïƨ. §èè ωλáƭ ïƭ λôℓδƨ ƒôř ¥ôú. ℓôřè₥ ïƥƨú₥ δôℓôř ƨïƭ á₥èƭ, çôñƨèçƭèƭúř áδï !!!]

> 18194 712162564 22614625317768565364868550306692 1290 15334 1546 378499884781706 1696586907851159676400 403247430 17782 18036 17746 78443774866980589815332784 15340 17902 8235990776 17784 17784 18162 1262 3768172765028810 1144